Doing a board year

Een bestuursjaar doen

 

Interested in doing a board year? On this page you can find information on what it means to do a board year as well as the specific tasks for each function. If you want to know more, you are advised to contact the board or a board member specifically, they will be happy to explain to you what they do or answer your questions or concerns. In the second semester the board organizes a few activities that are directed towards potential new board members. 

Geïnteresseerd in een bestuursjaar? Op deze pagina kan je informatie vinden over wat het betekent om een bestuursjaar te doen, net als wat de specifieke taken zijn van elke functie. Als je meer wil weten adviseren we je om het bestuur te contacteren, of een specifiek bestuurslid, ze staan altijd klaar om dingen uit te leggen of om vragen of bezorgdheden te beantwoorden. In het tweede semester organiseert het bestuur een aantal activiteiten gericht op potentiële nieuwe bestuursleden.


General Q&A / Algemene Q&A

Q: What is a board year? Wat is een bestuursjaar?

A: Every association needs a board. A board makes the major decisions and manages the money. They make sure the association remains active and interesting for its members. When you do a board year you take place in the board for a year. You take a seat as either the Chair(man), Secretary, Treasurer or as the Chief of Internal or External Affairs. During that year you are in charge of and responsible for the association.

A: Elke vereniging heeft een bestuur nodig. Een bestuur maakt beslissingen en beheert het geld. Ze zorgen ervoor dat de vereniging actief en interessant blijft voor de leden. Wanneer je een bestuursjaar doet ben je bestuur voor een jaar lang. Je neemt de positie in van voorzitter, secretaris, penningmeester of comissaris interne of externe betrekkingen. Tijdens dat jaar heb je de leiding over en ben je verantwoordelijk voor de vereniging.

Q: How much time does a board year take? Hoeveel tijd neemt een bestuursjaar in beslag?

A: Being a board member is a responsibility that never stops. However, the number of hours you work on board-related tasks depends greatly on what time of the year it is, which function you have, how well committees are doing their work and how much extra work you are willing to do. Additionally to managing board work you are also expected to join all activities organized by the association. Apart from that, there is such a thing as board life, there are multiple activities organized for all the board members of study associations as well as constitution drinks in the first period. Overall, you’ll have around 10 to 15 hours a week that you spent on actual work.

A: Bestuurslid zijn is een verantwoordelijkheid die nooit ophoudt. Het aantal uren dat je aan bestuursgerelateerde taken werkt, is echter sterk afhankelijk van de tijd van het jaar, welke functie je hebt, hoe goed commissies hun werk doen en hoeveel extra werk je bereid bent te doen voor dingen die niet nodig, maar wel leuk zijn. Naast het bestuurswerk wordt er ook verwacht dat je deelneemt aan alle activiteiten die door de vereniging worden georganiseerd. Afgezien daarvan heb je ook nog het bestuursleven, er zijn meerdere activiteiten die georganiseerd worden voor alle bestuursleden van studieverenigingen, evenals constitutieborrels in de eerste periode. Over het algemeen heb je ongeveer 10 tot 15 uur per week die je aan werk voor de vereniging besteedt.

Q: Is a board year expensive? Is een Bestuursjaar duur?

A: Because of all the activities you have and want to attend, you will probably spend a bit more money than usual. However, the university does give every board member a sum of money at the end of the year. This is more than enough to cover the obligated expenses and have a bit more money left to spend during summer.

A: Vanwege alle activiteiten die je moet en wil bijwonen, zul je waarschijnlijk een beetje meer geld uitgeven dan tijdens een normaal jaar. Aan het einde van het jaar geeft de universiteit elk bestuurslid een geldsom. Dit is meer dan voldoende om de verplichte kosten te dekken en om nog wat geld over te houden om uit te geven in de zomer.

Q: Is doing a board year something for me? Is een bestuursjaar iets voor mij?

A: If you are someone who likes to show initiative in managing and getting things done and who has ideas about how to make KNUS better, then being a board member is something for you. Responsibility, motivation, perseverance and a passion for KNUS are the most important qualities we look for. The different functions require different characteristics, so even if you are not a very extraverted or out-going person, doing a board year is still something you can do. Being more outgoing is also something you learn in a board year and is not the most important quality in a board member.

A: Als je iemand bent die van ondernemerschap houdt, initiatief toont en dingen voor elkaar krijgt, en als je ideeën hebt over hoe je KNUS beter kan maken, dan is besturen iets voor jou. Verantwoordelijkheid, motivatie, doorzettingsvermogen en een passie voor KNUS zijn de belangrijkste kwaliteiten waar we naar op zoek zijn. De verschillende functies vereisen verschillende vaardigheden, dus zelfs als je geen extravert of extreem sociaal persoon bent, kun je nog steeds een bestuursjaar doen. Extravert zijn is ook iets dat je in een bestuursjaar leert en is zeker niet de belangrijkste eigenschap die je als bestuurslid nodig hebt.

Q: Can you combine doing a board year with studying? Kan je een bestuursjaar combineren met studeren?

A: It is definitely possible to not have any study delay while doing a board year. If you managed to get your propedeuse and are a good planner who is motivated to get all your EC’s, chances are that you will not have that much trouble following all your courses. However, it does require a bit of extra effort. If you do have some trouble with academics, you can still choose to do a board year but plan with the study advisor how to make it less overwhelming and see if adding an extra (half) year is something that would benefit you.

A: Het is mogelijk om geen studievertraging op te bouwen tijdens je bestuursjaar. Als het je gelukt is om je propedeuse te halen en een goede planner bent die gemotiveerd is om al je EC’s te halen, is de kans groot dat je niet zoveel problemen zult hebben om al je cursussen te volgen. Het vereist echter wel een beetje extra moeite. Als je wat problemen hebt met het volgen van je studie, kun je er nog steeds voor kiezen om een bestuursjaar te doen, maar moet je even samenzitten met de studieadviseur en bespreken hoe je het minder overweldigend kunt maken en kijken of een extra (half) jaar uitloop een optie voor je is.

Q: What are the benefits of doing a board year? Wat zijn de voordelen van een bestuursjaar?

A: You learn so much, not just in terms of managing an association but also on a personal level. You learn to communicate with people and organisations on a formal level and get insight into how organisations are formed structurally. You also learn how to write policies and reports. You learn how to discuss and solve problems and work in a group. You have weekly meetings so you get skilled in doing those efficiently. And depending on the function you have you can get skills in accounting, administration and leading. Overall because of all those things, doing a board year gives you a head start in the job market. It is very good for your resume, although that should not be your only motivation for wanting to do a board year. On a personal level, you get some insight into yourself as you will learn your strengths and weaknesses and you develop social skills as you are the face of the association. In terms of connections, doing a board year is good for your network, as you get to know other board members and work closely together with instances in your future field of work. And lastly, on top of all that doing a board year is so much fun and you’ll get to know so many nice people you would’ve otherwise not met (even if you are not the type who is naturally social).

A: Je leert zoveel, niet alleen hoe je een vereniging moet besturen, maar ook op persoonlijk niveau. Je leert formeel communiceren met mensen en organisaties en krijgt inzicht in hoe organisaties structureel gevormd worden en functioneren. Je leert ook hoe je een beleid(splan) en rapporten schrijft. Je leert problemen bespreken en oplossen en werkt in groep. Je hebt wekelijkse vergaderingen, zodat je vaardig wordt in efficiënt vergaderen. En afhankelijk van de functie die je hebt, leer je nuttige skills zoals boekhouding, administratie en leiding geven. Al met al geeft een bestuursjaar je een voorsprong op de arbeidsmarkt. Het is heel goed voor je CV, hoewel dat niet je enige motivatie zou moeten zijn om een ​​bestuursjaar te willen doen. Op persoonlijk niveau krijg je inzicht in jezelf terwijl je je sterke en zwakke punten leert kennen en je sociale vaardigheden ontwikkelt als gezicht van de vereniging. Wanneer het aankomt op sociale connecties is een bestuursjaar ook erg goed voor je netwerk, omdat je andere bestuursleden leert kennen en nauw samenwerkt met instanties in je toekomstige werkveld. Tenslotte is het super leuk om een ​​bestuursjaar te doen. Je zal zoveel leuke mensen leren kennen die je anders niet zou hebben ontmoet (zelfs als je niet het type bent dat van nature sociaal is).

Q: What are the fun things of doing a board year? Wat zijn de leuke dingen aan een bestuursjaar doen?

A: You have power! All jokes aside, you do have a say in what happens in the association and shape the goals of that year. It is really rewarding to see your ideas and strategies come to life and work out. You also get a sense of doing important and useful stuff that benefits the members as well as yourself, as you learn so much in one year. What you are doing is actively shaping the course the association takes and knowing that all that work leads to something real, not like that paper you have to write which does not affect anything but your grade. You get to do grown-up stuff, which is exciting! It’s also fun in the sense that there will be moments where you force yourself out of your comfort zone while being okay with that and it can be a nice feeling to know that you did something that you may have otherwise not tried. You also get a bigger grasp on the policies and politics that happen within Radboud as a whole, and sometimes even get a say in them. It’s also fun because you are really immersed and part of something a whole year long. You get to do cool things like make pictures in your board suit, steal another association’s flag and ask for cake in return, bond with people who study something else and much more. In conclusion: the job comes with a lot of responsibilities but also fun! It is definitely an experience that you can only understand once you’ve been through it, which we highly recommend.

A: Iedereen moet doen wat jij zegt! Alle grapjes terzijde, door je zitting in het bestuur heb je een stem in wat er gebeurt in de vereniging en geeft vorm aan de doelen van dat jaar. Het is heel fijn om je ideeën en strategieën uit te werken en tot leven te zien komen. Je krijgt ook het gevoel belangrijke en nuttige dingen te doen die zowel de leden als jezelf ten goede komen. Wat je doet, is actief de koers bepalen die de vereniging volgt en weten dat al dat werk tot iets echts leidt, niet zoals dat essay dat je moet schrijven dat naast een cijfer op papier niet veel opbrengt. Je hebt het gevoel dat je volwassen dingen aan het doen bent, wat heel cool is! Daarnaast is het ook leuk in de zin dat er momenten zijn waarop je jezelf uit je comfortzone dwingt daardoor kan het een een fijn gevoel zijn te weten dat je iets hebt gedaan dat je anders misschien niet had geprobeerd. Je krijgt ook meer inzicht in het beleid en de politiek die binnen Radboud als geheel plaatsvindt en krijgt er soms zelfs zeggenschap over via overkoepelde organen. Wat ook heel leuk is, is dat je het hele jaar door ondergedompeld bent in het bestuursleven en ergens deel van uitmaakt. Je kunt leuke dingen doen, zoals foto’s maken in je bestuurspak, de vlag van een andere vereniging stelen en in ruil daarvoor taart vragen, een band en inside jokes opbouwen met mensen die iets anders studeren en nog veel meer. In conclusie: het werk brengt veel verantwoordelijkheden met zich mee, maar ook veel plezier en leerzaamheid! Het is een ervaring die je pas kunt vatten als je eenmaal zo’n jaar achter de rug hebt, wat we ten zeerste aanbevelen.

Q: What are the less fun things of doing a board year? Wat zijn de minder leuke dingen aan een bestuursjaar doen?

A: Being in the board almost always has priority. It WILL take over your life (which sounds intense but when you are in that position it makes sense). Because it takes up most of your energy, it can be hard to find motivation for your studies or manage to find time for yourself. But after a while, you will know how to balance these things which is a good thing to learn. You will also have to deal with unforeseen circumstances or things that do not go according to plan, which can be quite sad but is again something you learn how to deal with. Overall, a board year is really what you make of it and you do learn quite a lot from the things that are less fun.

A: Besturen heeft altijd prioriteit. Het ZAL je leven overnemen (wat intens klinkt, maar als je je in die positie bevindt is het logisch). Omdat besturen het grootste deel van je energie in beslag neemt, kan het moeilijk zijn om motivatie voor je studie of tijd voor jezelf te maken. Maar na een tijdje zul je leren hoe je deze dingen in balans kan houden, wat handig is om te leren. Je gaat ook te maken krijgen met onvoorziene omstandigheden of dingen die niet volgens plan verlopen, wat behoorlijk triest kan zijn maar ook weer iets is waarmee je leert omgaan. Over het algemeen is een bestuursjaar echt wat je ervan maakt en van de minder leuke dingen die je meemaakt leer je uiteindelijk enorm veel.

Q: I want to do a board year – I am interested, where to begin?

A: Nice that you are interested! There are a few things we recommend, the first being that you should keep in mind all the important dates that are part of the recruitment period (mid-February to mid-April). The most important thing is the deadline for application, but we do recommend going to other recruitment activities such as the open board meeting and the speed date. The second thing is; inform yourself, but as you read this at the end of the Q&A you are already halfway there! Try to talk to some of the board members to get to know more details on doing a board year or hear personal stories. It is also a good idea to talk to other people who might be interested, as some people might need a little bit of a push. Discuss what you want to do next year and motivate somebody to possibly win them over (and it does get you excited for the rollercoaster ride that is boardlife!).

A: Leuk dat je interesse hebt! Er zijn een paar dingen die we aanbevelen, het eerste is dat je rekening moet houden met alle belangrijke datums die deel uitmaken van de wervingsperiode (half februari tot half april). Het belangrijkste is de deadline voor aanmelding, maar we raden aan om ook naar de wervingsactiviteiten te gaan, zoals de open bestuursvergadering en de speeddate. Het tweede punt is; informeer jezelf, maar aangezien je op dit moment deze Q&A leest ben je al goed op weg! Probeer met de bestuursleden te praten om meer informatie te krijgen over de specifieke functies of om persoonlijke verhalen te horen. Het is ook een goed idee om te praten met andere leden die mogelijk geïnteresseerd zijn, omdat sommige leden misschien een duwtje in de rug nodig hebben. Bespreken wat je volgend jaar wilt doen en iemand motiveren zou hen over de streep kunnen trekken (en je wordt vanzelf enthousiast voor de achtbaan die het bestuursleven is!).


Board functions – Bestuursfuncties

The Chair(man) – De Voorzitter

General information on what it means to be the chairman:

The chairman’s main task is to have an overview of what is happening and what needs to happen. Overall this means you take on the role of the leader and take initiative quite easily. Together with the other board members, you make decisions, but you should also be able to make decisions quickly when for instance things go differently than accepted. You need to be firm and direct when needed. The chairman is also the face of the association. You will be the one who does the more official talks and presentations. This usually means that you are able to socialize with the members quite well and that you present yourself in an approachable and sympathetic manner. The tasks you do vary greatly from week to week. You mostly make sure that everyone is doing what they are supposed to do and are there to remind people when that is not the case. Some of your standard tasks are making the agenda for the weekly board meetings and leading those. You are also the main person who speaks during general assemblies. Additionally, you have the main responsibility for going to the general assemblies of the umbrella associations Sofv and Leto. Besides that you will probably be responsible for certain committees. Lastly, you do what needs to be done. Sometimes other people are busy so you take over some of their tasks when needed. Overall, the job of chairman is very varied.

Things this year’s chairman has learned:

This year I have learned how rewarding it is to have responsibility for an organisation. I learned how to negotiate, formulate choices we make as a board and how to navigate my personal self and my chairman self. I now know the value of efficiency, initiation and structure within organizing. I learned that having a job where I need to lead, manage and initiate ideas into reality is something that I am good at and interested in doing later. On a personal level, I also grew as a person. I’m naturally an introvert, which will not change, but I learned how to navigate shyness and how to put on a ‘socializing’ mask. This will help me a great deal in future networking and social situations. ‘Fake it till you make it’ is a real thing. I definitely learned how to speak my mind and to not be afraid to take initiative in things that I am passionate about.

Algemene informatie over wat het betekent om voorzitter te zijn:

De belangrijkste taak van de voorzitter is om een ​​overzicht te hebben van wat er speelt binnen de vereniging en wat er moet gebeuren. Over het algemeen betekent dit dat je de rol van de leider op je neemt en vrij gemakkelijk initiatief neemt. Samen met de andere bestuursleden neem je beslissingen, maar de voorzitter moet ook snel beslissingen kunnen nemen wanneer bijvoorbeeld dingen anders gaan dan afgesproken. Je moet stevig en direct zijn wanneer dat nodig is. De voorzitter is ook het gezicht van de vereniging, dus jij zult degene zijn die de meer officiële lezingen en presentaties houdt. Dit betekent meestal dat je vrij goed met de leden kunt omgaan en dat je jezelf op een benaderbare en sympathieke manier presenteert. De taken die je uitvoert, variëren sterk van week tot week. Je zorgt er meestal voor dat iedereen doet wat hij moet doen en dat je mensen eraan herinnert wanneer dat niet het geval is. Een aantal van je standaardtaken zijn het maken van de agenda voor de wekelijkse bestuursvergaderingen en het leiden van deze vergaderingen. Je bent ook de hoofdpersoon die spreekt tijdens algemene vergaderingen. Bovendien heb je de hoofdverantwoordelijkheid om naar de algemene vergaderingen van de koepelverenigingen Sofv en Leto te gaan. Daarnaast ben je waarschijnlijk verantwoordelijk voor bepaalde commissies. Ten slotte doe je wat er moet gebeuren. Soms zijn andere mensen erg druk, zodat je sommige van hun taken overneemt wanneer dat nodig is. Over het algemeen is de functie van voorzitter zeer gevarieerd.

Dingen die de huidige voorzitter tot dusver heeft geleerd:

Dit jaar heb ik geleerd hoe dankbaar het is om verantwoordelijkheid te hebben voor een organisatie. Ik heb geleerd hoe om te onderhandelen, keuzes te formuleren die we als bestuur maken en hoe ik door mijn persoonlijke zelf en mijn voorzitter kan navigeren. Ik ken nu de waarde van efficiëntie, initiatie en structuur binnen organiseren. Ik heb geleerd dat het hebben van een baan waar ik ideeën moet leiden, beheren en initiëren in de realiteit iets is waar ik goed in ben en later in geïnteresseerd ben. Op persoonlijk vlak ben ik ook als persoon gegroeid. Ik ben van nature introvert, die niet zal veranderen, maar ik heb geleerd hoe ik met verlegenheid kan omgaan en hoe ik een ‘socialiserend’ masker op kan zetten. Dit zal me veel helpen in toekomstige netwerken en sociale situaties. ‘Fake it till you make it’ is echt waar. Ik heb absoluut geleerd hoe ik mijn mening moet uiten en niet bang moet zijn om initiatief te nemen in dingen waar ik gepassioneerd over ben.

The Secretary – De Secretaris

General information on what it means to be the secretary:

As the secretary, it is your job to take care of everything related to communication and administration. This means checking the KNUS mailbox regularly, answering e-mails and keeping in touch with our external contacts, such as Dekker van de Vegt. You are also responsible for making the member’s mail every two weeks to inform the members about all of the activities and any other business that may be important. Also, if you dread making phonecalls, then being the secretary is the perfect opportunity to get over this fear! Communicating in an appropriate manner (for instance, more formal when dealing with external contacts or sponsors) is key, since this says a lot about the image of the association. Another important task is making minutes during board meetings and general assemblies. You have to keep track of everything that is said during these meetings for future reference. Important documents need to be checked in terms of spelling, grammar, and general coherence before being archived. In short, a secretary is precise, disciplined, has an eye for detail and good linguistic skills.

Things this year’s secretary has learned:

The amount of responsibility that comes with being a board member can be daunting at first, and it has taken me a while to learn how to combine my board responsibilities with my work for university and personal life. However, I would not have it any other way, since it has taught me a lot about dealing with my own weaknesses and using my strenghts to my advantage. Time management and discipline are key for staying on top of things and I am learning how to use my perfectionism for the better: instead of beating myself up for mistakes, I try to learn from them strive to do (even) better next time. Besides this, being in a board means you meet a lot of new people. I am not a very extrovert person by nature, but socialising and networking are actually a lot of fun and I have met some lovely people along the way. In short, being a board member has taught me some very valuable lessons, given me some of the worst hangovers of my life, and helped me in my personal development.

Algemene informatie over wat het betekent om secretaris te zijn:

Als de secretaris zorg jij voor alles omtrent communicatie en administratie. Dit betekent het regelmatig checken van de KNUS mailbox, het beantwoorden van e-mails en contact onderhouden met externen, zoals Dekker van de Vegt. Je bent verantwoordelijk voor het opstellen van de ledenmail waarin je de leden informeert over alle activiteiten en andere belangrijke zaken. Als je het niet zo hebt op telefoontjes plegen, dan is de functie van de secretaris de perfecte kans om van deze angst af te komen! Op een gepaste manier communiceren (een meer formele toon aanhouden wanneer het gaat om externen en sponsoren, bijvoorbeeld) is essentieel, omdat dit veel zegt over het imago van de vereniging. Een andere belangrijke taak is het maken van notulen tijdens bestuursvergaderingen en algemene ledenvergaderingen. Je moet alles dat gezegd wordt tijdens deze meetings vastleggen voor latere raadpleging. Belangrijke documenten moeten worden gecontroleerd op spelling, grammatica en algemene samenhang voordat ze gearchiveerd worden. In het kort moet een secretaris precies en gedisciplineerd zijn, met een oog voor detail en een goed taalgevoel.

Dingen die de huidige secretaris tot dusver heeft geleerd:

Als bestuurslid ben je voor veel dingen verantwoordelijk en dit kan in eerste instantie beangstigend zijn, en het heeft dan ook even geduurd voordat ik in staat was mijn bestuursverantwoordelijkheden te combineren met mijn opleiding en persoonlijke leven. Echter, ik zou het niet veranderen, want het heeft me geleerd om met mijn zwakke punten om te gaan en mijn sterke eigenschappen in mijn voordeel te gebruiken. Om overzicht te houden zijn time management en discipline essentieel en ik leer hoe ik mijn perfectionisme op een nuttige manier kan gebruiken: in plaats van boos te worden op mezelf voor het maken van een fout, probeer ik ervan te leren en het de volgende keer (nog) beter te doen. Daarnaast betekent een bestuursjaar doen ook dat je veel nieuwe mensen ontmoet. Hoewel ik van nature geen extrovert persoon ben, vind ik sociale contacten leggen en netwerken erg leuk en ik heb toffe mensen ontmoet. In het kort heeft bestuurslid zijn me veel waardevolle lessen geleerd, me de ergste katers van mijn leven bezorgd en me in mijn persoonlijke ontwikkeling veel geholpen.

The Treasurer – De Penningmeester

General information on what it means to be the treasurer:

As the treasurer you have various tasks including contributing to the decision-making of the association and dealing with the finances of the association. For example, you prepare a budget at the start of the year, you are responsible for the KNUS debit card and internet banking throughout the year, you collect the contributions, you maintain a balance and state of income and expenses in the accounting program Conscribo, and you are busy with recruiting sponsors. You also help various committees that deal with a lot of money, namely the travel committee, the hitchhike committee, the symposium committee and the external affairs committee. Useful qualities for a treasurer are: sense of responsibility, accurate, sharp judgment, daring to set limits, being able to handle money and being able to keep an overview.

Things this year’s treasurer has learned:

This year I have learned how to work well together with other people (my lovely other board members <3) and how to get out of my shell when it comes to social events and talking in front of groups of people. I am not always the kind of person to go out and socialize but because of the board year I have to and it has been very beneficial to my mental health. Other than that I have learned how to work with the accounting program Conscribo, and I now how to keep a good eye on the incomes and expenses of the association, which is pretty cool. I have also found out that I perform well under pressure, and that the busy board schedule is actually something I really enjoy. Because of the board year I have met a lot of interesting people which may be the best thing about this year!

Algemene informatie over wat het betekent om penningmeester te zijn:

Als penningmeester heb je verschillende taken waaronder bijdragen aan de besluitvorming van de vereniging en je bezighouden met de financiën van de vereniging. Zo stel je aan het begin van het jaar een begroting op, ben je heel het jaar verantwoordelijk voor de KNUS pinpas en internetbankieren, in je de contributies, houd je in het boekhoudprogramma Conscribo een balans en staat van baten en lasten bij en hou je je bezig met het werven van sponsoren. Ook help je verschillende commissies die veel met geld te maken krijgen, namelijk de reiscommissie, de liftreiscommissie, de symposiumcommissie en de commissie externe betrekkingen. Handige eigenschappen voor een penningmeester zijn: verantwoordelijkheidsgevoel, nauwkeurig, scherp beoordelingsvermogen, grenzen durven stellen, met geld om kunnen gaan en overzicht kunnen bewaren

Dingen die de huidige penningmeester tot dusver heeft geleerd:

Dit jaar heb ik geleerd om goed samen te werken met andere mensen (mijn lieve andere bestuursleden <3) en hoe ik uit mijn schulp kan kruipen als het gaat om sociale evenementen en praten voor groepen mensen. Ik ben niet altijd het soort persoon om uit te gaan en een praatje te maken, maar vanwege het bestuursjaar moet dit wel en dit is erg goed geweest voor mijn geestelijke gezondheid. Verder heb ik geleerd hoe te werken met het boekhoudprogramma Conscribo, en ik weet nu hoe ik de inkomsten en uitgaven van de vereniging goed in de gaten kan houden, wat best cool is. Ik heb ook ontdekt dat ik goed presteer onder druk, en dat het drukke schema van het bestuursleven eigenlijk iets is waar ik echt van geniet. Vanwege het bestuursjaar heb ik veel interessante mensen ontmoet, wat misschien wel het beste aan dit jaar is!

The Chief Internal or External Affairs – De Commissaris Interne of Externe betrekkingen

General information on what it means to be the chief internal affairs:

Things this year’s chief internal affairs has learned: